top of page

กนอ. เร่งพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนเพื่อการจัดการทรัพยากรในนิคมฯ ลดก๊าซเรือนกระจกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมฯ ทั่วประเทศให้ได้ 2.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) ภายใน 5 ปี (2564-2568) หรือปีละ 500,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) กนอ. จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นผู้นำในการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ตัวอย่างการดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

  • นิคมฯบางชัน: การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนอาคารสำนักงานนิคม การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียอุตสาหกรรมนำกลับมาใหม่ การสนับสนุนให้โรงงานเก็บสถิติก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้นและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ

  • นิคมอุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนอาคารสำนักงาน

  • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ติดตั้งโซล่าเซลล์ในพื้นที่นิคม

กนอ. และ บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (PIE) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ กนอ. กับภาคเอกชน ได้จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการขึ้น เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และนำไปสู่นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial Estate)


การสัมมนาในครั้งนี้มีตัวแทนบริษัทฯ ต่าง ๆ จากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมฯบางชัน และนิคมฯ อัญธานี เข้ารับฟังกว่า 50 คน โดยกนอ. หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวและยกระดับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามนโยบายของ กนอ.ที่มา:

Kommentare


bottom of page