top of page

กกพ. เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 100 เมกะวัตต์ อัตรา 6.08 บาท/หน่วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกร่างระเบียบหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ 14-20 กันยายน 2565 โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกระเบียบและข้อบังคับอย่างเป็นทางการ และเตรียมรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2565


การรับซื้อไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่เห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 100 เมกะวัตต์ ดังนั้น กกพ. จึงได้ร่างระเบียบและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมขึ้น ประเด็นสำคัญของระเบียบนี้คือ กำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมจำนวนทั้งหมด 100 เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ในรูปแบบสัญญาไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า (Non-Firm) และกำหนดอัตรารับซื้อ ในรูปแบบ FiT โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี


โดยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT ที่ราคาหน่วยละ 6.08 บาท (FiT + 0.70 บาทต่อหน่วยสำหรับสำหรับโครงการขยะอุตสาหกรรมใน 8 ปีแรก และ FiT + 0.50 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา)


กกพ. ยังได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ยื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ไปยังการไฟฟ้าได้ภายในเดือนตุลาคม 2565

(2) ยื่นข้อมูลเสนอขายไฟฟ้าผ่านระบบสารสนเทศของ สำนักงาน กกพ. ภายในเดือนธันวาคม 2565

(3) รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะประกาศในเดือนธันวาคม2565 และจะประกาศผลการคัด เลือกโดยกกพ. ในเดือน พฤษภาคม 2566Comments


bottom of page