top of page
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย พ.ศ. 2566

        โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย เป็นโครงการความร่วมมือแบบทวิภาคี ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านการจัดการขยะ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของวัสดุ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น (MOEJ)

         สถ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะในประเทศไทย กำลังขับเคลือนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านนี้ และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในด้านการจัดการขยะ และ MOEJ ได้สะสมความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในอดีต ทั้งสองหน่วยงานจึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันระบุปัญหา และร่วมมือกันในการยกระดับการจัดการขยะในประเทศไทย

    ในโครงการปี พ.ศ 2566 สถ. และ MOEJ ได้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ (1) การจัดการยางรถยนต์ใช้แล้ว (2) การจัดการขยะพลาสติก (3) การส่งเสริมหลักการ 3Rs ตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่น และ (4) โครงการต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในคลัสเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง

       โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2563 และบริษัท EXRI ASIA ร่วมกับบริษัท EX Research Institute ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของเรา ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2563

20231012_095042597_iOS.jpg

การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 สำหรับโครงการในปี พ.ศ 2566

bottom of page